EN 14181

Ustanowiona w 2005 roku norma reguluje dopuszczalne poziomy emisji zanieczyszczeń ze źródeł stacjonarnych oraz wymagania dotyczące automatycznych systemów do ich pomiaru tak aby utrzymywana była należyta jakość monitoringu emitowanych gazów. Cele te realizowane są poprzez procedury:

QAL 1 - określenia wymagań dla planowanego system monitoringu niezbędnych do spełnienia dyrektyw Unii Europejskiej

QAL2 - wzorcowania automatycznych systemów monitoringu i oznaczania rozrzutu wielkości mierzonych

QAL3 - utrzymania i wykazania wymaganej jakości monitoringu w normalnych stanach pracy urządzeń, poprzez sprawdzanie spójności charakterystyk zera i punktu kontrolnego, które zostały ustalone podczas proceduryQAL1 wg EN ISO 14956

AST (Annual Surveillance Tests) - rocznych przeglądów badawczych w celu potwierdzenia lub skorygowania pewności wyników pomiarów.

W praktyce norma EN 14181 nakłada na administratora obiektu szereg obowiązków w zakresie spełnienia wymagań doboru systemu pomiarowego, jego eksploatacji oraz prowadzenia dokumentacji techniczno-pomiarowej. Fachowe doradztwo w zakresie norm oraz przepisów regulujących monitoring emisji gazów znaleźć państwo mogą kontaktując się z Analytics.